PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ Súťaže:
Malia.sk, Mgr. Mária Šelmeciová, Bzenov 232, 082 42 Bzenov, IČO: 50147846

DIČ: 112 129 5989, číslo živ. registra 790-15898


2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v termíne
10.5.201814.5.2018 (do 18:00). Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja po tomto termíne, budú automaticky vyradení.

3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: 
každá fyzická osoba
•    s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
•    ktorá má viac ako 18 rokov
•    ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel

s výnimkou:

•    zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

4. Podmienky Súťaže:
Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže okomentuje vybraný SÚŤAŽNÝ príspevok na stránke
https://www.facebook.com/Maliask-416970752084276/ , ktorý bude zverejnený 10.5.201814.5.2018 (do 18:00)..

Každý účastník môže komentovať príspevok len raz, jeho ďalšie nasledovné komentáre nebudú zarátané do zlosovania o výhru.

Účastník súťaže svojím komentovaním súťažného príspevku súhlasí s pravidlami súťaže.

5. Zlosovanie:

Zlosovanie sa uskutoční 14.5.2015 po uzavretí súťaže.


6. Výhra:
Súťaž vyhrajú traja výhercovia.
Prvý výherca vyhrá cenu, ktorú si vybral v súťažnom príspevku, druhý vyhrá poukážku na 20% zľavu pri nákupe v eshope www.malia.sk a tretí výherca vyhrá poukážku na 10% zľavu pri nákupe v eshope www.malia.sk
7. Oznámenie výhry:
Usporiadateľ zverejní meno Výhercu v deň žrebovania na svojej  facebookovej stránke.
Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou.

Výhra bude Výhercovi odoslaná prostredníctvom kuriéra na adresu, ktorú Výherca poskytne Usporiadateľovi do 14. dní od žrebovania.

V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1. týždňa od zverejnenia Výhercu, výhra prepadáva.


9. Dane
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.


 
V
Bzenove, 10.5.2018